Over Veld-Zicht

melk­veehouderij • kinder­opvang • woon­zorg • coaching

Graag vertellen wij u iets over onszelf. Wij zijn Hein en Petra Blom, woon­achtig én werk­zaam op Veld-Zicht. Veld-Zicht is de boerderij/de plek waar we met veel plezier en passie mogen wonen, werken en genieten samen met onze kinderen Nick, Maaike, Joris en Laura.

Veld-Zicht is al meer­dere gene­ra­ties een Melk­veehouderij bedrijf welke wij combi­neren met verschil­lende acti­vi­teiten zoals Agra­ri­sche Kinder­opvang, een Coach­prak­tijk en een Woon­zorg voor mensen met dementie. De kinder­opvang biedt plaats voor 30 kinderen per dag in de leef­tijd 0 tot 4 jaar en de woon­zorg heeft plaats voor 16 bewo­ners. Dit doen wij samen met een profes­si­o­neel, verant­woor­de­lijk, zelf orga­ni­se­rend en enthou­siast team, waar we erg trots op zijn. Vanuit de gedachte dat we mogen delen van alles wat Veld-Zicht ons biedt met haar prach­tige lande­lijke ligging.

Wij zijn nauw betrokken bij de dage­lijkse gang van zaken op en rond Veld-Zicht.

Hein is o.a. verant­woor­de­lijk voor het verzorgen van het vee en het bewerken van het land. De melk­veehouderij is de oorsprong en de kern van ons bedrijf. Hier­om­heen zijn de kinder­opvang en de woon­zorg ontwik­keld. Hein heeft passie voor zijn vak en geniet dage­lijks van de bedrij­vig­heid die dit met zich mee brengt en deelt dit graag met de mensen om hem heen.

Petra is o.a. verant­woor­de­lijk voor de directe leiding aan de kinder­opvang en de woon­zorg. Bete­kenis geven aan alles wat we doen is haar passie. Daar­naast is zij werk­zaam als (ondernemers)coach vanuit haar eigen coachpraktijk.

Wij hopen dat we door wie we zijn en door wat we doen, waarde toe mogen voegen aan alles en iedereen betrokken bij Veld-Zicht!

Een harte­lijke groet,

Hein en Petra Blom

Meer weten over Veld-Zicht?

Neem geheel vrij­blij­vend contact met ons op!

Hein en Petra Blom | Veld-Zicht

Geluk vermenig­vuldigt zich wanneer je het met iemand deelt

Geluk vermenigvuldigt zich wanneer je het met iemand deelt | Veld-Zicht