Op boer­derij Veld-Zicht

Een paar takken en een oud laken,
daar kan je prima een tent van maken.
Soep maak je van water, zand en gras,
lekker even stampen in een plas.
Geeft niet, we hebben laarzen aan,
zo kunnen we ons lekker laten gaan.
De dieren af en toe verwennen,
en heel hard het land in rennen.
Even uitrusten in de schuur,
daar loopt een spin­netje langs de muur.
Even praten met het konijn,
wat is het heer­lijk om op de boer­derij te zijn.

Melkveehouderij Veld-Zicht

Melk­veehouderij 

Melk­vee­be­drijf Veld-Zicht ligt aan de Heken­dorpse Buurt, een prach­tige weg die voert langs de rivier de Hollandse IJssel. De melk­veehouderij biedt in een ruime duur­zame stal (gebouwd in 2012) op dit moment plaats aan ruim 80 melk­koeien met een door­groei­mo­ge­lijk­heid naar 140 melk­koeien. De koeien kunnen 24 uur per dag meer­dere malen gemolken worden in een melk­robot op een tijd­stip welke zij zelf bepalen.

De meest “natuur­lijke” kinder­opvang voor úw kind!

Veld-Zicht biedt 5 werk­dagen per week opvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar op de boer­derij. Kinder­opvang Veld-Zicht is aange­sloten bij de VAK (Vere­nigde Agra­ri­sche Kinder­opvang). Dat bete­kent dat wij werken volgens een peda­go­gi­sche visie die deel uitmaakt van een kwali­teits­sys­teem dat speciaal voor kinder­opvang op de boer­derij is ontwikkeld. 

Kinderopvang Veld-Zicht
Woonzorg Veld-Zicht

Je wordt niet ouder,
je neemt toe in waarde!

Medio 2021 opent Veld-Zicht de woon­zorg welke plaats biedt aan 16 mensen met dementie. Veld-Zicht biedt bewo­ners een thuis. Naast het verlenen van zorg door gekwa­li­fi­ceerde mede­wer­kers, biedt Veld-Zicht ook veilige zorg. De appar­te­menten en twee huis­ka­mers bieden een huise­lijke sfeer, waar mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers zoveel als moge­lijk een situ­atie zoals thuis nastreven.

Soms is loslaten veel krach­tiger dan verde­digen of vasthouden

Als onder­nemer van Veld-Zicht (Melk­veehouderij, Kinder­opvang en Woon­zorg) heb ik erva­ring omtrent onder­nemer­schap en het werken met verschil­lende teams. Dit maakt dat ik me goed kan verplaatsen in coach­vragen op het gebied van onder­nemer­schap, leiding­geven en teams.

Petra Blom | Veld-Zicht