Privacy- en cookieverklaring

voor de website veld-zicht.nl

Veld-Zicht vindt uw privacy belang­rijk. Uw gege­vens zijn bij ons veilig en wij zullen ze netjes gebruiken. In deze priva­cy­ver­kla­ring wordt uitge­legd wat wij doen met de gege­vens die wij over u te weten komen wanneer u gebruik maakt van onze website.

Voor de kinder­opvang en woon­zorg hebben we een aparte priva­cy­ver­kla­ring opgesteld. 
Doel van de verwerking

uw persoons­ge­ge­vens

Alge­meen doel

Wanneer u gebruikt maakt van onze website kunnen er gege­vens van u worden verza­meld. We verwerken (moge­lijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E‑mailadres
 • Tele­foon­nummer (vast en/of mobiel)

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt per tele­foon, e‑mail, ons contact­for­mu­lier of WhatsApp hebben we auto­ma­tisch gege­vens van u ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht.

Bewaar­ter­mijn

Uw gege­vens worden bewaard zolang u klant bij u ons bent. Dit houdt in dat wij uw gege­vens bewaren totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze dien­sten. Veld-Zicht zal dit opvatten als een vergeet­ver­zoek en uw persoons­ge­ge­vens volledig uit ons klan­ten­be­stand verwijderen.

Om misbruik te voor­komen versturen wij kopieën en (persoons)gegevens uitslui­tend naar het ons bekende e‑mailadres. Wanneer u gege­vens wenst te ontvangen op bijvoor­beeld een afwij­kend e‑mailadres of een post­adres zullen wij u vragen om u zich te legitimeren.

Wij houden een admi­ni­stratie bij van afge­han­delde verzoeken, in het geval van een vergeet­ver­zoek admi­ni­streren wij geano­ni­mi­seerde gegevens. 

recht op inzage

uw rechten

Alge­meen

U heeft als betrok­kene bepaalde rechten met betrek­king tot de persoons­ge­ge­vens die door ons of namens ons worden verwerkt. In dit gedeelte leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzage, recti­fi­catie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoons­ge­ge­vens we van u verwerken en u mag vervol­gens verzoeken deze te laten recti­fi­ceren of te wissen.

Een verzoek voor inzage, recti­fi­catie of wissing kunt u sturen naar contact­per­soon voor priva­cy­zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wordt u verzoek inge­wil­ligd sturen wij een kopie van uw gege­vens naar het ons bekende e‑mailadres.

Beper­king van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens te beperken, bijvoor­beeld, wanneer de gege­vens niet meer juist zijn, de verwer­king onrecht­matig is of we uw persoons­ge­ge­vens niet meer nodig hebben.

U kunt uw verzoek voor beper­king van uw persoons­ge­ge­vens sturen naar contact­per­soon voor priva­cy­zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt inge­wil­ligd sturen wij een beves­ti­ging dat gege­vens m.b.t. de beper­king niet langer verwerkt zullen worden naar het ons bekende e‑mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoons­ge­ge­vens van ons in een gestruc­tu­reerde, gang­bare en machi­naal lees­bare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt over­dragen, wanneer u ons toestem­ming had gegeven om uw gege­vens te verwerken en wanneer de verwer­king geau­to­ma­ti­seerd is gedaan.

Een verzoek hier­voor kunt u indienen bij onze contact­per­soon voor priva­cy­zaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt inge­wil­ligd sturen wij u op het bij ons bekende e‑mailadres afschriften of kopieën van alle gege­vens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwer­kers of derden zijn verwerkt. Naar alle waar­schijn­lijk­heid kunnen wij in een derge­lijk geval de dienst­ver­le­ning niet langer voort­zetten, omdat de veilige koppe­ling van data­be­standen dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

In veel voor­ko­mende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwer­king van uw persoons­ge­ge­vens door Veld-Zicht of in opdracht van ons. Wanneer u bezwaar maakt zal onmid­de­lijk de verwer­king van persoons­ge­ge­vens gestaakt worden in afwach­ting van de afhan­de­ling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, zullen wij afschriften en/of kopieën van gege­vens die wij (laten verwerken) ter beschik­king stellen aan u. Daarna zal de verwer­king blij­vend stop­gezet worden.

U heeft boven­dien het recht om niet aan geau­to­ma­ti­seerde indi­vi­duele besluit­vor­ming of profi­ling te worden onder­worpen. Wij verwerken u gege­vens niet op zoda­nige wijze dat dit recht van toepas­sing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contact­per­soon voor privacyzaken.

veld-zicht.nl gebruikt

cookies

Func­ti­o­nele cookies

Func­ti­o­nele cookies zijn nood­za­ke­lijk voor een goed func­ti­o­ne­rende website.

Google webf­onts

We maken gebruik van Google webf­onts. Dit zorgt ervoor dat altijd hetzelfde letter­type wordt weer­ge­geven onge­acht uw browser of appa­raat. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de beno­digde webf­onts in uw brow­ser­cache om teksten en letter­types correct weer te geven. Wanneer uw browser Web Fonts niet onder­steund, wordt een stan­daard letter­type van uw computer gebruikt.

Meer infor­matie over webf­onts vindt u op Google Web Fonts. Lees ook het Priva­cy­be­leid van Google om te achter­halen hoe Google uw gege­vens verwerkt.

Google Search Console

Google Search Console is een dienst waarmee we de vind­baar­heid van onze website kunnen verbe­teren. We ontvangen maan­de­lijks een verslag over de bezoe­kers op onze website. Dit rapport helpt ons om onze website te verbe­teren. Alle gege­vens die verza­meld worden zijn geano­mis­seerd en wordt niet met derden gedeeld.

Google Search Console is onder­deel van het Ameri­kaanse bedrijf Google. Google zal de verkregen infor­matie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wette­lijk verplicht worden of voor zover derden de infor­matie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestem­ming gegeven de verkregen infor­matie te gebruiken voor andere dien­sten van Google. De verza­melde infor­matie wordt op Ameri­kaanse servers opge­slagen. Google confor­meert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Meer infor­matie over het beleid van Google vind u in het Priva­cy­be­leid van Google.

Links/ koppe­ling

Op onze website bevinden links/ koppe­lingen naar externe websites. Door op een link te klikken, bezoekt u een externe website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Voor meer infor­matie hier­over raden wij u aan de privacy- en cookie­ver­kla­ring van de betref­fende website te lezen.

Cookies uitscha­kelen en/of verwijderen

Wilt u cookies uitscha­kelen en/ of verwij­deren? Dit doet u via de instel­lingen van uw browser. Wanneer u cookies uitscha­kelt werkt onze website moge­lijk minder goed en kan het zijn dat dat u bepaalde func­ties van onze website niet meer kunt gebruiken.

Internet Explorer
Ga naar Extra > Inter­ne­top­ties > Alge­meen. Klik bij Brow­se­ge­ge­vens op Verwij­deren, vink Cookies en websi­te­ge­ge­vens aan en klik op Verwij­deren.

Firefox
Ga naar Voor­keuren > Privacy. Klik op Verwijder indi­vi­duele cookies > Verwijder alles (of selec­teer welke cookies u wilt verwijderen).

Chrome
Ga in het menu naar Brow­se­ge­ge­vens wissen. Selec­teer een periode en vink Cookies en andere site­ge­ge­vens aan. Klik op Brow­se­ge­ge­vens wissen.

Safari
Ga naar Voor­keuren > Privacy. Klik op Verwijder alle websi­te­ge­ge­vens of kies wat je met de cookies wilt doen.

priva­cy­zaken

contact­ge­ge­vens

Vragen naar aanlei­ding van deze privacy- en cookie­ver­kla­ring of wilt u gebruik maken van een van uw rechten?
Neem contact op met ons contact­per­soon voor priva­cy­zaken Petra Blom.

  Deze website is bevei­ligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­be­leid en de servi­ce­voor­waarden van Google zijn van toepassing.

  Veld-Zicht

  Heken­dorpse Buurt 99
  3467 PC Hekendorp

  Petra Blom
  06 — 23853225
  petrablom@veld-zicht.nl

  Priva­cy­ver­kla­ring

  Kinder­opvang
  Woon­zorg