Privacy- en cookieverklaring

voor de website veld-zicht.nl

Veld-Zicht vindt uw privacy belan­grijk. Uw gegevens zijn bij ons veilig en wij zullen ze netjes gebruiken. In deze priva­cyverk­laring wordt uitgelegd wat wij doen met de gegevens die wij over u te weten komen wanneer u gebruik maakt van onze website.

Voor de kinder­opvang en woon­zorg hebben we een aparte priva­cyverk­laring opgesteld. 
Doel van de verwerking

uw persoon­s­gegevens

Alge­meen doel

Wanneer u gebruikt maakt van onze website kunnen er gegevens van u worden verza­meld. We verw­erken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E‑mailadres
 • Tele­foon­nummer (vast en/of mobiel)

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt per tele­foon, e‑mail, ons contact­for­mulier of What­sApp hebben we automa­tisch gegevens van u ontvangen. Deze verw­erken we om te kunnen reageren op uw bericht.

Bewaarter­mijn

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij u ons bent. Dit houdt in dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze dien­sten. Veld-Zicht zal dit opvatten als een vergeetver­zoek en uw persoon­s­gegevens volledig uit ons klantenbe­stand verwijderen.

Om misbruik te voorkomen vers­turen wij kopieën en (persoons)gegevens uitslui­tend naar het ons bekende e‑mailadres. Wanneer u gegevens wenst te ontvangen op bijvoor­beeld een afwijkend e‑mailadres of een postadres zullen wij u vragen om u zich te legitimeren.

Wij houden een admin­is­tratie bij van afge­han­delde verzoeken, in het geval van een vergeetver­zoek admin­istr­eren wij geanon­imiseerde gegevens. 

recht op inzage

uw rechten

Alge­meen

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoon­s­gegevens die door ons of namens ons worden verw­erkt. In dit gedeelte leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzage, recti­fi­catie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoon­s­gegevens we van u verw­erken en u mag vervol­gens verzoeken deze te laten recti­fi­ceren of te wissen.

Een verzoek voor inzage, recti­fi­catie of wissing kunt u sturen naar contact­per­soon voor priva­cyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wordt u verzoek ingewil­ligd sturen wij een kopie van uw gegevens naar het ons bekende e‑mailadres.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verw­erking van uw persoon­s­gegevens te beperken, bijvoor­beeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verw­erking onrecht­matig is of we uw persoon­s­gegevens niet meer nodig hebben.

U kunt uw verzoek voor beperking van uw persoon­s­gegevens sturen naar contact­per­soon voor priva­cyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewil­ligd sturen wij een beves­tiging dat gegevens m.b.t. de beperking niet langer verw­erkt zullen worden naar het ons bekende e‑mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoon­s­gegevens van ons in een gestruc­tureerde, gang­bare en machi­naal lees­bare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt over­dragen, wanneer u ons toestem­ming had gegeven om uw gegevens te verw­erken en wanneer de verw­erking geau­toma­tiseerd is gedaan.

Een verzoek hier­voor kunt u indi­enen bij onze contact­per­soon voor priva­cyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewil­ligd sturen wij u op het bij ons bekende e‑mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verw­erkt of in opdracht van ons door andere verw­erkers of derden zijn verw­erkt. Naar alle waarschi­jn­lijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dien­stver­lening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databe­standen dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

In veel voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verw­erking van uw persoon­s­gegevens door Veld-Zicht of in opdracht van ons. Wanneer u bezwaar maakt zal onmid­delijk de verw­erking van persoon­s­gegevens gestaakt worden in afwachting van de afhan­deling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten verw­erken) ter beschikking stellen aan u. Daarna zal de verw­erking blijvend stopgezet worden.

U heeft boven­dien het recht om niet aan geau­toma­tiseerde indi­viduele besluitvorming of profiling te worden onder­worpen. Wij verw­erken u gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contact­per­soon voor privacyzaken.

veld-zicht.nl gebruikt

cookies

Func­tionele cookies

Func­tionele cookies zijn noodza­ke­lijk voor een goed func­tionerende website.

Google webfonts

We maken gebruik van Google webfonts. Dit zorgt ervoor dat altijd hetzelfde letter­type wordt weergegeven ongeacht uw browser of appa­raat. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browser­cache om teksten en letter­types correct weer te geven. Wanneer uw browser Web Fonts niet onder­s­teund, wordt een stan­daard letter­type van uw computer gebruikt.

Meer infor­matie over webfonts vindt u op Google Web Fonts. Lees ook het Priva­cy­beleid van Google om te achter­halen hoe Google uw gegevens verwerkt.

Google Search Console

Google Search Console is een dienst waarmee we de vind­baarheid van onze website kunnen verbeteren. We ontvangen maan­delijks een verslag over de bezoekers op onze website. Dit rapport helpt ons om onze website te verbeteren. Alle gegevens die verza­meld worden zijn geanomis­seerd en wordt niet met derden gedeeld.

Google Search Console is onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google. Google zal de verkregen infor­matie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de infor­matie namens Google verw­erken. Wij hebben Google geen toestem­ming gegeven de verkregen infor­matie te gebruiken voor andere dien­sten van Google. De verza­melde infor­matie wordt op Amerikaanse servers opges­lagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Meer infor­matie over het beleid van Google vind u in het Priva­cy­beleid van Google.

Links/ koppeling

Op onze website bevinden links/ koppelingen naar externe websites. Door op een link te klikken, bezoekt u een externe website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Voor meer infor­matie hierover raden wij u aan de privacy- en cook­iev­erk­laring van de betr­e­f­fende website te lezen.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Wilt u cookies uitschakelen en/ of verwi­jderen? Dit doet u via de instellingen van uw browser. Wanneer u cookies uitschakelt werkt onze website mogelijk minder goed en kan het zijn dat dat u bepaalde func­ties van onze website niet meer kunt gebruiken.

Internet Explorer
Ga naar Extra > Inter­ne­top­ties > Alge­meen. Klik bij Browsegegevens op Verwi­jderen, vink Cookies en websitegegevens aan en klik op Verwi­jderen.

Firefox
Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwi­jder indi­viduele cookies > Verwi­jder alles (of selecteer welke cookies u wilt verwijderen).

Chrome
Ga in het menu naar Browsegegevens wissen. Selecteer een periode en vink Cookies en andere sitegegevens aan. Klik op Browsegegevens wissen.

Safari
Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwi­jder alle websitegegevens of kies wat je met de cookies wilt doen.

priva­cyzaken

contact­gegevens

Vragen naar aanlei­ding van deze privacy- en cook­iev­erk­laring of wilt u gebruik maken van een van uw rechten?
Neem contact op met ons contact­per­soon voor priva­cyzaken Petra Blom.

  Deze website is beveiligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­beleid en de servicevoor­waarden van Google zijn van toepassing.

  Veld-Zicht

  Hekendorpse Buurt 99
  3467 PC Hekendorp

  Petra Blom
  06 — 23853225
  petrablom@veld-zicht.nl

  Priva­cyverk­laring

  Kinder­opvang
  Woon­zorg