De meest “natuur­lijke” kinder­opvang voor úw kind!

Veld-Zicht biedt 5 werk­dagen per week opvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar op de boer­derij. Kinder­opvang Veld-Zicht is aange­sloten bij de VAK (Vere­nigde Agra­ri­sche Kinder­opvang). Dat bete­kent dat wij werken volgens een peda­go­gi­sche visie die deel uitmaakt van een kwali­teits­sys­teem dat speciaal voor kinder­opvang op de boer­derij is ontwikkeld.

Veld-Zicht is een klein­scha­lige kinder­opvang die plaats biedt aan 30 kinderen per dag in de leef­tijd van 10 weken tot 4 jaar verdeeld in een baby/ dreu­mes­groep en een peuter­groep. In totaal werken er 6 peda­go­gisch mede­wer­kers per dag (4 op baby/dreumesgroep en 2 op de peutergroep)

Binnen kinder­dag­ver­blijf “Veld-Zicht” wordt het peda­go­gisch beleid van de VAK gehan­teerd. In de prak­tijk bete­kent dit dat de peda­go­gisch mede­wer­kers de kinderen op een posi­tieve, indi­vi­duele en respect­volle manier bena­deren en hen zowel letter­lijk als figuur­lijk de ruimte geven om zich­zelf te zijn en in hun eigen tempo erva­ringen op te doen. Dit met als doel dat de kinderen zich veilig en vertrouwd bij hen voelen en zich daar­door opti­maal kunnen ontwikkelen.

Veld-Zicht is lande­lijk gelegen en beschikt over een ruime uitda­gende buiten­ruimte welke nauw verweven is met het agra­ri­sche bedrijf. Vanuit de weten­schap en onze erva­ringen komen de laatste jaren steeds duide­lijker signalen naar voren dat de mens tegen­woordig (te) ver van de natuur en haar ritmes en natuur­wetten lijkt te zijn. Uit diverse onder­zoeken blijkt dan ook dat kinderen zich, in regel­matig contact met de natuur en natuur­lijke elementen, gezonder en even­wich­tiger kunnen ontwik­kelen. Dit alles is uitge­breid beschreven in ons peda­go­gisch beleid. Deze ligt ter inzage op de kinder­opvang. Vraag hier gerust naar!

Docu­menten en links

Het peda­go­gisch beleid en het peda­go­gisch werk­plan liggen ter inzage op onze locatie. Zo ook het gezond­heid en veilig­heid beleid en werk­plan. Maak gebruik van de links om o.a. het GGD rapport in te zien. Ook zijn alle belang­rijke docu­menten met betrek­king tot de opvang te down­lo­aden als PDF.

  Deze website is bevei­ligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­be­leid en de servi­ce­voor­waarden van Google zijn van toepassing.

  Kinder­opvang Veld-Zicht

  Heken­dorpse Buurt 99
  3467 PC Hekendorp

  0348 — 567020
   kinderopvang@veld-zicht.nl

  Kinderopvang Veld-zicht is ISO 9001 gecertificeerd