Coaching 
(Onder­­nemer­­schap)

Als ondernemer van Veld-Zicht (Melk­veehouderij, Kinder­opvang en Woon­zorg) heb ik ervaring omtrent onderne­mer­schap en het werken met verschil­lende teams.

Dit maakt dat ik me goed kan verplaatsen in coachvragen op het gebied van onderne­mer­schap, leid­inggeven en teams.

In 2016 heb ik de Post Hbo oplei­ding Excel­lent Coachen op Prac­ti­tion­er­niveau met succes afgerond. Hierop volgend heb ik in maart 2019 het diploma voor Senior Prac­ti­tioner coach, gespe­cialiseerd op organ­isatie en team­coaching mogen behalen.

NOBCO | Nederlandse orde van beroepscoaches  EIA Senior Practitioner
Petra Blom | Coaching - OndernemerschapVeld-Zicht
Coaching Ondernemerschap | Veld-Zicht
Coaching Ondernemerschap | Veld-Zicht

Welke coach­be­nadering gebruik ik hierbij?

Mijn coach­be­nadering gaat uit van het Trans­forMis­sioneel Coachen. Deze benadering begint niet met het stellen van doelen of het bereiken van presta­ties, maar met de vraag: Wie ben ik? Wat maakt mij uniek? Wat zijn mijn kwaliteiten? Wat zegt mijn iden­titeit over de wijze waarop ik inhoud geef aan mijn leven, mijn manier van ondernemen of bijvoor­beeld mijn werk?

Daarna komt de vraag: Wat motiveert mij? Wat is mijn missie? Wat vind ik belan­grijk en waar geef ik echt om? Hoe kan ik een betekenisvolle bijdrage leveren in deze situ­atie? Als mijn iden­titeit en missie helder zijn, ben ik in staat om authen­tiek te werken aan mijn eigen func­tioneren en het vormgeven van mijn taak en (levens)doel.

Respect en ruimte hebben voor elkaars waarden en over­tuigingen is één van de voor­waarden om tot een waarde­volle coachre­latie te kunnen komen.

Ik zie uit naar jouw verhaal en meer nog naar jouw droom!

Indi­viduele Coachvragen

Het onderne­mer­schap combi­neer ik met de zorg voor ons gezin. Op dit gebied heb ik veel mogen leren/ervaren betr­e­f­fende balans tussen werk en vrije tijd, zorg voor relatie/gezin, zorg voor mezelf, etc. Worstel je met een vraag of situ­atie in welke context dan ook? Neem dan vrijbli­jvend contact op! Ik bespreek graag samen met je wat de mogelijkheden zijn.

Voor onderne­mers in de kinderopvang

Door het FCB ben ik erkend als peda­gogisch coach- en belei­dsmedew­erker. Peda­gogisch belei­dsmedew­erker-coach. Dat wil zeggen dat de gefac­tureerde uren voor coaching vanuit Veld-Zicht meegeteld mogen worden in de regis­tratie van de wettelijk verplichte uren coaching binnen de kinderopvang.

“Wat wij in het leven niet kunnen control­eren, leert ons het meest over hoe los te laten.”

Inter­esse?

Voor vragen of meer infor­matie neem geheel vrijbli­jvend contact met ons op!

  Deze website is beveiligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­beleid en de servicevoor­waarden van Google zijn van toepassing.

  Petra Blom

  Hekendorpse Buurt 99
  3467 PC Hekendorp

  06 — 23 853 225
  coaching@veld-zicht.nl